İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG Önemli Bilgiler ISG Eğitim VideolarıKaza Fotoları İŞG Uzman Çalıştırma Süresi Hesap İŞG Hekim Çalıştırma Süresi Hesap
İş Kazasına ilişkin bilgiler, fotoğraflar Yeni Gürültü Maruziyet Hesabı İsg Önemli Bilgiler ADR (Tehlikeli madde taşımacılığı)
Sık Sorulan Sorular İşyeri Hekimi Zorunluluğu İsg sağlık personeli çalıştırma süreleri İŞG Mühendisliği
FAYDALI BİLGİLER & LİNKLER BAZI ÖNEMLİ KANUNLAR
İŞ Güvenlik Malzemesi teslim tutanağı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331Yeni
Çaykur İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmelik Taslağı  İş Kanunu (4857) ve İş Güvenliği Kanunu (farklılıklar)(6331)
TÜM MEVZUAT-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER GÜVENLİK TALİMAT-ÖZET BİLGİLER  VE FORMLAR
KKD Şikayet İhbar  İş Güvenliği ile ilgili özet bilgiler Yeni
İş Güvenliğiyle ilgili Tüm Mevzuat için tıklayın..  Bazı Güvenlik Talimatları
 ILO Sözleşmeleri  İş Güvenliği ve Sağlığı Levhaları
İşçi Sağlığı Güvenliği Tüzüğü (iptal)  Güvenlik Önlemleri
İŞ Güvenliği Uzman Yönetmeliği  Faydalı Dökümanlar ve Eğitimlerr
ÇAY ENDÜSTRİSİNDE ISG RİSK DEĞERLENDİRMESİ  & EĞİTİMLER
Çay Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Risk Değerlendirme Rehberi ve ÖrneklerÖrnek Risk Değerlendirmesi Yeni
FAYDALI SİTELER ÇAYKUR İSG EğitimiPersonel Hijyeni.1  Hijyen
Çasgem İSG DENEME SINAVLARI -STAJ & SINAV İŞLEMLERİ
 iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  Online Deneme Sınavları Eski Sınav Soruları ve Cevapları
iş sağlığı ve güvenliği Arş.ve Gel. Enst.Başkanlığı  Sınav Başvuru işlemleri
İş ve Sosyal Güvenlik  isg_pratik-eğitim-formuYeni

6645 SAYILI KANUN MESLEKİ YETERLİLİK 

1-6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

5 .Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6. Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

7. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

8. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile belirlenen 40 mesleğe,  8 meslek daha ilave edilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’ e ulaşmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 8 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİĞER ÖNEMLİ YÖNETMELİK VE BİLGİLER

7033 Sayılı Kanun ile yapılan bazı değişiklikler

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,değiştirilmiştir.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar cezai müeyyidesi olan yasal bir zorunluluk olmasa da bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.

1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
2. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi
6. Personel görev tanımlarının, İSG Talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri….

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği (2013) Tehlike sınıfı öğren Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Sigortalar : Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - Resmi Gazete : 29.09.2008 - 27012 (2.Mükerrer) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Çevre : Çevre Mevzuatı

Atık Yönetimi : REACH (6) ROHS RoHS Nedir? Yönetmeliği ve Uygulamaları (7)


TS - TSE STANDARTLARI SORGULAMA :

TS Standartlarının güncelliği ile ilgili Sorgulama Sayfası'ndan faydalanabilirsiniz.

ISO 9001 :

TSE Kalite Standardı - TS EN ISO 9001:2008 -    ISO 9001 kullanımı ile elde edilecek mali kazanç HESAP MAKİNESİ  

ISO 14001 :

ISO 14001 Çevre Standardı (27sf 311kB)   TSE ÇevreYönetim sistemi

ISO 18001 :

TS 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS TS 18001)


ISO 31000 :

Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri - IRM (Risk Yönetimi Enstitüsü), AIRMIC (Sigprta ve Risk Yöneticileri Derneği), ALARM (Kamu Sektörü Risk Yönetimi Derneği) takım çalışmasıdır (21sf 1,04MB)

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri ve Yükümlülükleri

 İş güvenliği uzmanın görevli olduğu işyerinde dört ana görevi vardır.Bunlar;

a.Rehberlik

b. Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

c. Çalışma ortam gözetimi

d. İlgili birimlerle işbirliğidir

a) Rehberlik;

İş güvenliği uzmanının ana görevlerinden biri rehberlik görevidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konu da iş güvenliği uzmanı işverene rehberlik yapıp önerilerde bulunmalıdır.İşyerinde yapılan çalışmaları yakından takip ediphâkim olmalıdır. İşyerinde uygulanan iş akışını, proses süreçlerini,iş ekipmanı, makine, teçhizat ve çalışma ortamlarını iyi analiz etmelidir.

İş güvenliği uzmanı;

1. İşyerinde yapılan genel çalışmalar,

2. İşyerinde iş akışında, proses sürecinde veya imalat şeklinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ve tasarımın uygunluğu,

3. Yeni makine, ekipman ve teçhizat seçimi,

4. Makine, ekipman ve teçhizatın genel durumu,

5. Makine, ekipman ve teçhizatının bakımları,

6. Kullanılan maddeler,

7. İşin planlanması, organizasyonu ve uygulanması

8. Kişisel koruyucu donanımlarınseçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi

Konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için işverene gerekli önerilerde bulunmalıdır.

İş güvenliği uzmanı, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken düzeltici, önleyici ve kontrol tedbirlerini işverene yazılı olarak bildirmelidir. Bunu yapmanın en iyi yolu Onaylı Deftere yazmaktır. Konuyla ilgili imza altına alınmış yazılarda tebliğ edilmiş sayılır.

İş güvenliği uzmanı, İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya yaşanmış ramak kala olayların neden-kök analizlerini yaparak nedenlerini araştırmalı ve tekrar aynı iş kazasınınyaşanmaması için gerekli çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmalıdır. Buradan anlaşılacağı gibi iş güvenliği uzmanı iş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala olaylarını kayıt altına alıp gerekli önlemlerin alınması için işverene önerilerde bulunmalıdır.

b) Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak;

İş güvenliğiuzmanınınikincigörevide işyerindeki risk değerlendirme çalışmalarınave uygulamasına katılmaktır. Şuunutulmamalıdır ki risk değerlendirmesi bir ekip eşidir ve risk değerlendirmesini hazırlamak sadece iş güvenliği uzmanının görevi değildir. Fakat risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri, düzeltici-önleyici faaliyetler vekontrol tedbirleri hakkında işverene önerilerdebulunmak vebunların takibini yapmak iş güvenliği uzmanının görevidir.

 c) Çalışma ortamı gözetimi;

İş güvenliği uzmanı görevli olduğu işyerinde çalışma ortamı gözetimi yaparak,

1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerini planlamalı ve uygulamalarını kontrol etmeli,

2. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmalı,

3. Acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmalı,

4. Acil durumlarla ilgili periyodik eğitimlerin verilmesi ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planları doğrultusunda hareket edilmesini izlemeli ve kontrol etmelidir.

 

ç) Eğitim

İş güvenliği uzmanının önemli görevlerinden biri de mevzuata uygun olarak çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini;

a.Planlamak,

b. Planladığı eğitimleri işverenin onayına sunmak

c. Eğitimleri vermek veya dışarıdan eğitim hizmeti alındıysa bunları kontrol etmektir.

İş güvenliği uzmanının görevlerinden biri de işyeri hekimiyle birlikte görevli olduğu işyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını içeren yıllık değerlendirme raporunu formatına uygun olarak hazırlamaktır.İş    güvenliği    uzmanı,    işyerinde    iş    sağlığı    ve    güvenliği    açısından       çalışanların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemeli, işverenin onayına sunmalı ve uygulanmasını kontrol etmelidir.İşgüvenliğiuzmanı,çalışmaortamının güvenlihalegetirilmesi içingerekli sağlığıve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmalı ve uygulamalarını kontrol etmelidir.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

İş güvenliğiuzmanı, işyeri hekimiyle birlikte koordineli şekilde çalışarakişkazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu olaylarıntekrarlanmaması için incelme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planları hazırlamalı ve uygulamalarını kontrol etmelidir. Yine işyeri hekimiyle birlikte yıllık çalışma planını hazırlamalıdır.

İş güvenliği uzmanı, sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alarak kurul üyeleriyle işbirliği içinde çalışmalıdır.

İş güvenliği uzmanı görevli olduğu işyerinde bulunan destek elemanları ve çalışan temsilcilerine destek sağlamalı ve bu kişilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülüklerini inceleyecek olursak;

İş güvenliği uzmanı görevini ifa ederken işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumlarıileilgilibilgileri gizlitutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur Yani oluşabilecek bir iş kazası sonucunda maddi ve manevi zarar uğrayan işveren eğer iş güvenliği uzmanının ihmali varsa bu zararını iş güvenliği uzmanına rücu edebilir.

İş güvenliği uzmanının en önemli yükümlülüklerinde biri ise; iş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurmagerektirenhaller ile yangın, patlama,göçme, kimyasalsızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.Buradan daanlaşılacağı gibi yangın, patlama, göçme veya kimyasal sızıntı gibi hayatitehlike arz eden bir hususta işveren gerekli tedbirleri almamışsa iş güvenliği uzmanı durumu Çalışma ve İş Kurumuna yazılı olarak bildirmelidir.

İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

    Yıllara göre Sigortalı İŞ KAZASI istatistiklerİ İÇİN TIKLAYINi
 

    İŞ KAZALARI DAĞILIMI  (Ortalama)

     %  34,8   bir veya birden fazla cismin  sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
     %  16,3  düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, 
     %  14,5  makinelerin sebep olduğu kazalar, 
     %  11,7  düşme

"Ergonomik uygulamalar, olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önler; çalışanların verimliliklerini ve işletmenin karlılığını arttırır."

Baretlerde Renkler

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

İlkyardım Eğitimini Düzenleyen Kanunlar

İlkyardım Eğitimleri; 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de de değişikliği yayımlanan İkyardım Yönetmeliğiyle düzenlenmiştir. 

İlkyardımcı (Madde 16)

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi (20) personel için bir (1) "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan (ağır ve tehlikeli) işyerlerinde her on (10) personel için bir (1) "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur. Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

Eğitim Konuları (Madde 17)

Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslar arası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarının destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir. Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur. Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

İlkyardım Eğitim Süresi (Madde 18)

İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir. Eğitim süreleri temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Yeterlilik (Madde 20)

Katılımcılar eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularında bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir. Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır. Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur. Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süreyle saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir."

Sertifika (Madde 21)

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 295’nci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.