İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama 

İŞG Uzmanlarının Görev yetki ve sorumlulukları Yönetmeliği Çalışma Süresi Hesaplama Dosyası İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri (Yönetmelik)
İŞG Hekim Çalıştırma Süresi Hesap Sağlık Personeli Süre Hesaplama İsg Uzman, Hekim, sağlık personeli hesaplaması
İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Çalışan Sayınız:

 
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Hangi Uzmanlık Sınıfları Hizmet Verebilir?

Süre (saat)

Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesine göre işyerinde görev yapacak İSG profesyonelleri, çalışanlar arasından yahut yetkilendirilmiş OSGB üzerinden hizmet alınarak görevlendirilmektedir. Bu doğrultuda görevlendirilecek İSG Profesyonellerinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme süresince primi ödenmeyen İSG Profesyonellerinin raporları, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.  

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”

“(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

 

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları 29 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.

Kimler Hangi Tehlike Sınıfına dahil İşyerlerinde Çalışabilir ?

Az Tehlikeli Sınıfta        A, B ve C Sınıfı,
Tehlikeli Sınıfta             A ve B Sınıfı,
Çok Tehlikeli Sınıfta      A Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları çalışabilirler.

Kimler Ne zaman ve Nasıl üst Sınıfa Geçebilir ?

C Sınıfı İGU (3 Yıllık) + Eğitim+Sınav    neticesi    B Sınıfı İGU olur.

B Sınıfı İGU (4 Yıllık) + Eğitim+Sınav    neticesinde   A Sınıfı İGU olur.

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmede Sınıflar

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünde; 

31.12.2023 tarihine kadar, C sınıfı uzmanlar B sınıfı uzmanların yerine, B sınıfı uzmanlar A sınıfı uzmanın yerine görevlendirilebilirler.