ÇEVRE & HAVA & EMİSYON & KARBON AYAK İZİ &EMİSYON ÖLÇÜMLERİ VE GÜRÜLTÜ

Atık Beyanı ve Bildirimi Karbon Ayak izi , Su Ayak İzi ve Hesaplayıcı Atık Su Deşarj izni
Atıklar ve Atık Yönetimi Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) Emisyon izni
Tehlikeli Atık Beyan Sistemi(TABS) Emisyon Ölçümü Bilgi notu Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)
Yetkili Labarotuvar Sorgulama Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Çevre Hukuku
Hava Kirliliği  Kalitesi Hava Kalite Değerleri Tüm Mevzuat
Emisyon Parametreleri Çevre Kanunu Uyarınca - Para Cezaları Yeşil Mutabakat

 

HAVA VE KİRLETİCİ EMİSYONLAR

 

Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, karbon monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azot dioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir.

 

Atmosferi oluşturan bu gazların, en kararsız olanları su buharı ve karbondioksittir. Atmosferdeki su buharı miktarı, denizler, göller, nehirler ve bitkilerden buharlaşma ile artar ve bulutlardan sis, çiğ, yağmur oluşumu ile de azalır.

 

Su buharının bu değişkenliği, uzun sürede, bu olaylarla birbirini öyle dengeler ki, su buharının atmosferdeki miktarı değişmez.

 

Karbondioksit ise normalde çok küçük yer teşkil eden bir bileşendir. İnsan ve hayvanların teneffüsü ve bitkilerin fotosentez olayı ile atmosferdeki miktarı dengede tutulur.

 

Atmosferdeki bu kirleticiler, kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilen kirleticiler ve bu kirleticilerle, atmosferik özellikler arasındaki kimyasal olaylar sonucu oluşan kirleticiler olmak üzere iki şekilde bulunurlar.

 

Emisyon kirleticiler, havanın doğal yapısındaki bileşimi değiştiren ve katı,sıvı ve gaz formlarda bulunabilen kimyasal maddelerdir.Emisyon kirleticileri fiziksel ve kimyasal yapılarına bağlı olarak sınıflandırılabilirler. Genel anlamda emisyon kirleticileri;

Yanma Gazları (SO2,NOx,CO)

Toz

Tozda ağırmetaller

Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC)

Flor

Klor

PAH

Dioksin-Furanlar

Radyoaktif Maddeler

vb. şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Ayrıca bazı spesifik kirleticilerin varlığını da göz ardı etmemek gereklidir. Zira bu kirleticiler çok düşük konsantrasyon değerlerinde dahi insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Bu kirleticiler içerisinde en önemli grup kanser yapıcı, tetrajonik ve mutajenik etkilere sahip maddelerdir. Bu kirleticilerle, atmosferik özelliklerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise fotokimyasal olaylardır ki, bunlardan özellikle floroklorokarbonlar, güneşten gelen zararlı UV (ultraviole) ışınlarına karşı yeryüzüne koruyan ozon tabakasında büyük tahribata yol açmaktadır. Doğal veya insan yapısı sonucu atmosfere karışan kirleticiler, her iki halde de atmosfere yayıldıkları anda hızla kimyasal reaksiyonlar oluştururlar ve hava akımları ile karışır, dağılır, yayılır ve taşınırlar. Böylece kirleticiler, kaynaktan çıkıp, alıcılara ulaştığında karakterleri değişebilir.

 

EMİSYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROL ALTINDA TUTULMASI

 

Sanayi tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi esnasında gerekli tedbirlerin alınmaması uygun teknolojilerin kullanılmaması ve kontrolsüz proses uygulamaları kirletici emisyonların oluşumuna neden olmaktadır.

 

Kirletici Emisyonları kontrol etmek için önce kirleticilerin kaynaklarını tespit etmek gereklidir. Kirleticilerin oluşum sebeplerini ortadan kaldırmak ve ya en aza indirecek tedbirleri almak muhtemel kirliliğin önlenmesinde yapılabilecek ilk işlemdir. Şayet tüm tedbirlere rağmen bu kirliliğin oluşumunun engellenememesi söz konusu olduğunda ise yapılabilecek işlem bu kirliliğin giderimine yönelik işlemlerin uygulanmasıdır.

 

Kirletici emisyonları önleme yada giderme amacıyla yapılacak işlemler 3 grupta incelenebilir:

 

-Emisyon oluşumuna neden olacak işlemler öncesi alınan tedbirler.

 

-Emisyonun oluşumu esnasında uygulanacak tedbirler

 

-Emisyon oluşumu sonrasında kirliliği giderime yönelik tedbirler.

 

En önemli ve en yaygın hava kirliliği kaynakları katı, sıvı ve gaz yakıtların kullanıldığı yakma prosesleridir. Bu proseslerden oluşan kirliliğin önlenmesi veya giderilmesi için Yakma öncesinde kullanılacak yakıtın desülfürisazyon işlemine tabi tutulması ile muhtemel KÜKÜRT emisyonu oluşumunu engellenebilecek yada yasal sınırlar altına düşürülmesi sağlanacaktır.

 

Yakma esnasında uygulanacak bazı yöntemler ile ise gerek kullanılan yakıt gerekse uygulanan proses neticesinde oluşan NOx, SO2, CO ve CO2 gibi kirletici yanma ürünlerinin kontrol edilmeleri veya yasal sınırlar altına düşürülmesi mümkündür. Bu yöntemlerden bazıları ; sisteme beslenen havanın ayarlanması ( artırma/azaltma), atık baca gazının belli oranda sisteme geri beslenmesi, yakma sisteminde yapılabilecek modifikasyonlar ve yakma sistemi içine adsorplayıcı maddeler (kalsiyum,potasyum gibi) ilave etmek şeklinde tanımlanabilir.

 

Yakma işlemi neticesinde oluşan ve alınan tüm önlemlere rağmen yasal sınırlar üstünde değerlere sahip kirliliklerin oluşması durumunda ise bu kirliliği giderecek/yasal sınırlar altına düşürecek işlemler uygulanabilir. Fiziksel yada kimyasal filtrasyon sistemleri kirlilik giderimi konusunda yapılabilecek işlemlerdir. Özellikle Klor,Flor,Dioxsin,Furan, VOC,PAH gibi kirletici parametrelerin giderimi konusunda kompleks filtrasyon sistemlerinin kullanılması gereklidir.

 

 

EMİSYON İZNİ VE EMİSYON ÖNİZNİ

 

Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 03 Temmuz 2009 tarih ve ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

 

Bu Yönetmelik; Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Hava kirliliği ülkelerin sınırlarını aşan bir sorun olması nedeniyle çözüm çalışmalarının da uluslararası düzeyde ve işbirliği içinde olması gerekmektedir.

 

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği" gereği "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur. Bu işletmelerden kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hüküm esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler yapılır.

 

Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde;

 

a) İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması,

b) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,

ç) Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,

d) İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak işletmeci tarafından ölçtürülmesi, baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)

e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,

f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,

g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,

ğ) İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması gerekmektedir.

 FİRMALARIN ÖLÇÜM ÖNCESİ YAPMASI GEREKENLER

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 12 Temmuz 2007 tarih ve 11657 sayılı yazısı gereği Firmalar ölçüm yapılacak emisyon kaynakları için bacalarda numune alma delikleri oluşturma ve bunun için platform yapma zorunluluğundadır. Bacalara açılacak numune alma delikleri aşağıdaki şekildeki ölçülerde (en az 2 adet delik) birbirlerine açıları 90 derece olarak açılmalı kurulacak platform üzerinde ölçüm personelinin numune alma deliklerinden ölçme işlemlerinin yapılabileceği nitelikte olmalıdır

  • Ölçüm öncesi Brülör-Kazan, Brülör-Cihaz, Baca temizlik ve bakımlarını yaptırınız.Yakma tesislerinize ait anlaşmalı servisinize brülör ayarlarınızı kontrol ettiriniz.
  • Ölçüm yapılacak kaynak civarında gerekli iş güvenliği tedbirlerini alınız.
  • Emisyon ölçümlerinin yapılacağı noktalarda gerekli olabileceği göz önünde bulundurularak; matkap, 220 V (A.C.) enerji uzatma kablosu, matkap ucu / uçları ve elektrot kaynağı, oksijen kaynağı, manşon, körtapa gibi malzemeleri hazır bulundurunuz.

FİRMALARIN ÖLÇÜM ESNASINDA YAPMASI GEREKENLER

  • Ölçümler esnasında en az 2 yardımcı personelin ölçümlerimize refakat etmesi gerekmektedir.
  • Ölçümler esnasında baca gazı analiz cihazı, toz örnekleme cihazı kullanılacaktır.
  • Ölçümler tam yükte gerçekleştirilecek, ölçümler esnasında emisyon sonuçlarının düzeltilmesine yönelik çalışmalar tarafımızca gerçekleştirilecek gerekli öneriler yapılacak ölçümlere devam edilecektir. Ancak sonuçlara müdahalenin söz konusu olmadığı, durumlarda, yapmanız gereken önerileri içeren tesis kontrol formu verilecektir. Bu kaynakta o an emisyon ölçümleri yapılmayıp, firmanızın görüşleri de alınarak o kaynak/kaynaklar için ileri bir tarihe planlama yapılacaktır.
  • Yakma sistemlerine ait brülör ve kazan ayarlamalarını yapan ve 3 ncü şahıslar ile sözleşmenin yapıldığı durumlarda yakma sistemine hiçbir surette müdahale edilmeyecektir.

FİRMALARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

22/07/2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‘nin Ek-11 bölümünde verilen ve aşağıda listelenen, ölçüm yapılan firma tarafından sağlanacak belgeler, dokümanlar listelenmiştir.

1 Firmanızın üretimiyle ilgili ayrıntılı faaliyet tanımı ---
2 Firmanızın tüm üretim süreçlerine ait iş akış şemaları ---
3 Fabrika yerini gösterir 1/5.000 ölçekli vaziyet planı ---
4 Fabrika yerini gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita DSİ, Belediye, Özel İdareden temin edilebilir
5 Genel makine yerleşim planı Tüm kirletici kaynaklar planda işaretlenecek
6 Tesislerde kullanılan yakıta ait son iki dönem faturası Varsa yakıt analiz raporu
7 Fabrika ürün cinslerini gösterir kapasite raporu Ticaret odasından alınabilir
8 Firmayla ilgili gerekli gördüğünüz taahhüt ya da beyannameler Kullanılmayan kazan v.s.
9 Tesise ait son iki dönemin elektrik faturası ---

EMİSYON PARAMETRELERİ

22/07/2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğince emisyon parametreleri tablodaki gibidir

KAPSAM

CO Tayini
  TS ISO 12039:2005 Standart kapsamında Elektrokimyasal Hücre metodu ile yapılır.
NOX (NO,NO2) Tayini
  EPA CTM-022:1998 Standart kapsamında Elektrokimyasal Hücre metodu ile yapılır.
   
Partikül Madde Tayini(TOZ)
  TS ISO 9096:2004 Standart kapsamında Gravmetrik metod ile yapılır.
Hız Tayini
  TS ISO 10780:1999 Standart kapsamında Pitot Tüpü Yoluyla yapılır.
  SO2 Tayini
  TS ISO 7935:1999 Standart kapsamında Elektrokimyasal Hücre metodu ile yapılır.

 
O2 Tayini
  TS ISO 12039:2005 Standart kapsamında Elektrokimyasal Hücre metodu ile yapılır.

 
İslilik Tayini
  TS 9503:1991 Standart kapsamında Renk Karşılaştırılması (Bacharac) metodu ile yapılır.

 
Nem Tayini
  EPA Metod 4:2000 Standart kapsamında Gravmetrik metod ile yapılır

Emisyon Ölçüm Talep Formu

Firmanıza ait tüm emisyon kaynakları Çevre ve Orman Bakanlığı 22/07/2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğince ölçüme tabidir Emisyon Ölçüm Talep Formunu bu doğrultuda eksiksiz doldurmanız önemlidir. Formunuzu faks numaramız yada e-posta adresimizden bize ulaştırabilirsiniz.
 

Çevre ve Orman Bakanlığı Yeterlilik Belgesi

Merkez Laboratuvarı Çevre ve Orman Bakanlığının denetçileri tarafından yapılan teknik incelemeler, laboratuvar fiziki koşulları, ölçüm ekibinin konu ile ilgili yeterlilikleri, mevcut cihazların kullanılabilme kapasiteleri ve yaptıkları ölçümlerde uyguladıkları metotlara hakimiyetleri kapsamında değerlendirilerek " Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi " alması Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yeterlilik Belgesi Kapsam Genişletmesi

MMO Merkez Laboratuvarı, 2 Eylül 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan teknik inceleme sonucunda TS EN 13649:2003 standardına göre "UÇUCU ORGANİK VE BUHAR (VOC) NUMUNE ALMA" parametresi kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almıştır. MMO Merkez Laboratuvarı, 2 Eylül 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan teknik inceleme sonucunda TS EN 13649:2003 standardına göre "UÇUCU ORGANİK VE BUHAR (VOC) NUMUNE ALMA" parametresi kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almıştır. Kapsam genişleten laboratuvarımız bundan böyle bacagazı ve toz ölçümlerinin yanı sıra VOC ölçümleri ile de hizmet verecektir.

Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Belgesi

"Endüstriyel Kaynaklı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilen Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin ilgili standartlara uygun olarak yapılması için gereken çalışmalar Odamız tarafından tamamlanmış ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

GÜRÜLTÜ

 

ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

 

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi işletme ve tesislerde çevresel gürültüye yönelik değerlendirme

 

Yönetmeliğin 33. Maddesinde bu bölüm düzenlenmiştir.

(1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen işletme ve tesisler için çevre izni ve çevre izin ve lisans belgesine esas olacak kriterler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen işletme ve tesislerin çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi işlemleri Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

b) Çevresel gürültü, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde uzmanlık deneyimine sahip ve Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi almış kurum veya kuruluşlarca hazırlanacak akustik rapora istinaden değerlendirilir.

 

c) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi tesisler için hazırlanacak akustik rapor formatı ile açıklayıcı dokümanlar Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.

 

ç) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde “ * ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gereken işletme ve tesislerden; 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması zorunludur.

 

d) (ç) bendinde belirtilen çevre izin ve lisans belgesinden muaf olacak işletme ve tesisler için il çevre ve orman müdürlüğünün görüşü alınır.

 

Açma Ve Çalışma Ruhsatı

 

Yönetmeliğin 34. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

(1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasındaki iş ve işlemler; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

 

İnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Bu tanıma bakıldığında, sesin gürültü niteliği taşıması için mutlaka yüksek düzeyde olması gerekmediği anlaşılmaktadır. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerinde olduğu değerlendirilmektedir.

 

Ses ve gürültü arasındaki ayırım kişilere göre değişebilir. Bazı insanlar kulağına müzik olarak gelen bir takım sesler, diğer insanlar için rahatsız edici olabilir ve gürültü olarak algılanır. Rahatsızlık duyma sınırı da insandan insana faklılık gösterebilir.

 

Ancak gürültünün insan sağlığını ve rahatını bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yaptığı ve gürültünün süreklilik arz etmesi durumunda psikolojik etkinin kalıcı olaçağı bir gerçektir.

Titreşimin (yer değiştirme, hız, ivme cinsinden) rms Değeri: Belirli bir zaman aralığında ölçülen titreşim değerlerinin karelerinin ortalamasının kare kökünü ifade eder.

 

Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre kirliliklerinden biridir. İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Sürekli fizyolojik parametreleri (frekans kardiyak) ve elektroansefalogramları kaydedilen kişilerde yapılan bilimsel değerlendirmeler, gürültü kaynaklı fizyolojik etkilenmeleri açıkça göstermiştir.

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup önceki yönetmelik bu yönetmeliğinin yayım tarihinden itibaren yürülükten kaldırılmıştır.

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan işletme ve tesislere verilecek çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında değerlendirme yapmak, bu çerçevede işletmeleri denetlemek, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırılık halinde gerekli yaptırımı uygulamak ve uygulanmasını sağlamakla Çevre ve Orman Bakanlığı Yetkilendirilmiştir.

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesislere verilecek çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında değerlendirme yapmak, bu çerçevede işletme ve tesisleri denetlemek, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla İl Çevre Ve Orman Müdürlükleri yetkilendirilmiştir.

 

Yukarıda anılan Ek-1 Ve Ek- 2 'yi ilgili yönetmeliğin eklerinden bulabilirsiniz.

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yeni

 

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARININ SES SEVİYELERİ

 

Açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulması gereken şartlar

Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü seviyesi, 30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) hükümlerine tabidir. Açık alanda kullanılan ancak söz konusu yönetmelikte yer almayan ekipmanlarla ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapar.

 

Ev aletlerinde uyulması gereken şartlar

(1) Ev ekipmanlarının gürültü seviyesi, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ev işlerinde kullanılan, ancak söz konusu mevzuatta yer almayan elektrikli veya elektriksiz aletlerle ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapar.
 

Demir yolu ulaşım araçlarında uyulması gereken şartlar

(1) Banliyö ve şehirlerarası trenler ile ağır ve hafif metroların dış gürültü seviyeleri ile yolcu ve tren çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ve vagon içi titreşim seviyelerine ilişkin düzenlemeleri 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yapar.

Hava yolu ulaşım araçlarında uyulması gereken şartlar

(1) Türk sicilindeki ve yabancı ülke sicilindeki hava yolu araçlarının iç ve dış trafiğe açık hava alanlarımıza iniş ve kalkış yapabilmeleri için hava alanı araçlarının dış gürültü seviyeleri ile yolcu ve hava aracı çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi titreşim seviyelerine ilişkin düzenlemeleri Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yapar.

 

Kara yolu araçlarında uyulması gereken şartlar

(1) Motorlu kara yolu araçları aşağıdaki esaslara uyar.

 

a) Motorlu kara yolu araçlarının kara yoluna uygunluğu ve teknik esasları 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca; araçların, yapım ve kullanım bakımından kara yolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. Bununla ilgili alt düzenleyici işlemlerin belirlenmesini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapar.

b) Kamuya açık yerlerde çalıştırılan motorlu kara yolu taşıtlarının dış gürültü seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT) kapsamında getirilen esaslar sağlanır.

 

c) Motorlu kara yolu araçlarının kornaları gibi sesli uyarı cihazları ile ilgili olarak, 1/5/1999 tarihli ve 23682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/388/AT) kapsamında getirilen esasların sağlanması zorunludur. Geçiş üstünlüğünü haiz taşıtlara 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141 inci maddesi uygulanır.

 

ç) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak, 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/151/AT) kapsamında getirilen esaslar sağlanır.

 

d) İki veya üç tekerlekli motorlu kara yolu araçlarının dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak, 18/7/2003 tarihli ve 25172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)’nin ekindeki Kısım 9’da getirilen esaslar sağlanır.

 

Su yolu ulaşım araçlarında uyulması gereken şartlar

(1) Deniz, göl veya başka suyollarında kullanılan araçların dış gürültü seviyeleri ile yolcu ve su yolu aracı çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi titreşim seviyelerine ilişkin düzenlemeleri 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Denizcilik Müsteşarlığı yapar.

Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde uyulması gereken şartlar

(1) Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinde (2006/42/AT) belirtilen esaslar sağlanır. Sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerin ses gücü seviyeleri ile ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapar. Sanayi tesislerinde çalışanların kulak sağlık ve konforu açısından maruz kaldıkları gürültü ve titreşim seviyeleri için; 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yönetmeliği ile 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Titreşim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar sağlanır.

 

FİYAT İNDİRİMLERİYLE İLGİLİ ÖZEL AÇIKLAMA

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 23 ncü Maddesine göre, yetkili özel laboratuvarların,cari yılı için ölçüm ve analizlerinde fiyat uygulayacakları asgari fiyat tarifesi yayımlanmıştır. Bu fiyat tarifesi belirtilen tarihden itibaren geçerli olup, bu tarihe kadar laboratuvarların üstlendikleri işleri veya yaptıkları sözleşmeleri bu fiyatlara uygun hale getirmeleri gerekmektedir.
Yönetmelik hükmü gereği yetkili özel laboratuvarlar, Bakanlıkça belirlenen ölçüm ve analizlere ait fiyat tarifesinin altında ücret uygulayamazlar. Ancak, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınacak ölçüm ve analiz hizmetleri için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz.
 Yönetmeliğin 38 maddesine göre Bakanlıkça belirlenen ölçüm ve analizlere ait fiyat tarifesinin altında ücret uyguladığında belgenin tamamı 3 ay süre ile askıya alınmaktadır.


Bakanlığın yazısı aynen bu bunun dışında fiyat tarifesinde yazan kısımda aşağıda;

Emisyon ölçümlerinde, ölçüm yapılan tesisdeki kaynak (baca) sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:

İndirim Oranları:

-Kaynak Sayısı:10-20→ toplam fiyat üzerinden %10
-Kaynak Sayısı:21-30→ toplam fiyat üzerinden %20
-Kaynak Sayısı:31-60→ toplam fiyat üzerinden %30
-Kaynak Sayısı:61-100→ toplam fiyat üzerinden %40
-Kaynak Sayısı:> 100→ toplam fiyat üzerinden %50   olarak uygulanmaktadır.